TRP
Transmisja Przewodowa
Semestr - Zima 2019Prowadzący przedmiot:
dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz, prof. PW, p. 585
Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w sali DS303 (NOWE SKRZYDŁA!!!),
w czwartki w godzinach 12-15,

Gablota informacyjna i zapisy przed pok. 588

Terminy laboratoriów (podane później):

Nr
ćwiczenia

Grupa A

Czwartek (parzysty)

Grupa B

Czwartek (nieparzysty)

 Instrukcje do pobrania

1LAB. 1

2LAB. 2

3 i 4LAB. 3

3 i 4LAB. 4


Kierownik laboratorium:
dr hab. inż. Grzegorz Stępniak
p. 587, stepniak[małpa]tele.pw.edu.plZaliczenie przedmiotu i regulamin laboratorium:


1) Rekomendacje lub ograniczenia udziału studentów w zajęciach wynikających z wymaganej kolejności realizacji przedmiotów w planie studiów:
brak
2) Zasady wymaganej obecności studenta na zajęciach, na których obecność jest obowiązkowa, w tym dopuszczalnego limitu nieobecności oraz usprawiedliwiania nieobecności,
Wykład – obecność nieobowiązkowa
Ćwiczenia – obecność obowiązkowa, limit nieobecności jedne zajęcia, dokument pozwalający na uznanie nieobecności za usprawiedliwiona, np. zaświadczenie lekarskie czy akt urodzenia dziecka
Laboratorium – obecność obowiązkowa, limit nieobecności jedne zajęcia, dokument pozwalający na uznanie nieobecności za usprawiedliwiona, np. zaświadczenie lekarskie czy akt urodzenia dziecka
3) Metody etapowej weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się (egzamin, sprawdziany pisemne i ustne, sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych, projektów i in.),
Weryfikacja efektów uczenia się:
• Sprawdzian 1
• Sprawdzian 2
• 4 sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
• Sprawdzian wiedzy w czasie ćwiczeń laboratoryjnych
• Ćwiczenia audytoryjne
4) Rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się,
Materiały dopuszczone do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się: BRAK
Urządzenia dopuszczone do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się: kalkulator naukowy alfanumeryczny
5) Zasady zaliczania przedmiotu i wystawiania oceny końcowej z przedmiotu,
Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników uzyskanych z:
- Sprawdzianów pisemnych 1 i 2, maksymalna liczba punktów 72
- Ćwiczeń laboratoryjnych, maksymalna liczna punktów 28
- Ćwiczeń audytoryjnych, 1 punkt za rozwiązanie zadania.
Skala ocen:
90-100: 5,0
80-89: 4,5
70-79: 4,0
60-69: 3,5
50-69: 3,0
0 – 49: 2,0
6) Terminów i trybu ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów oraz zasad poprawiania ocen,
• Wyniki sprawdzianów i ćwiczeń laboratoryjnych dostępne w przeciągu dwóch tygodni od terminu sprawdzianu lub zajęć laboratoryjnych
• Wyniki zostaną ogłoszone poprzez system USOS
• Poprawianie oceny na zajęciach dodatkowych
7) Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach sprawdzianów i egzaminów,
Dodatkowe terminy sprawdzianów zostaną ustalone z zainteresowanymi osobami.
8) Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu.
Zgodnie z regulaminem studiów

9) Regulamin laboratorium